ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ

สะเต็มศึกษา STEM Ed

26865141174_a5142866d0_z

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของ 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ (Science)
 • เทคโนโลยี (Technology) 
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

ทั้งนี้บริติช เคานซิล ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้โครงการทุน Newton Fund จัดการอบรมทูตสะเต็มแห่งชาติระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คนผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้น และจะทำหน้าที่เป็น “ทูตสะเต็ม” (STEM Ambassador) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมสะเต็มในห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ

13508824_10100569908502815_8108464092118976562_n

12804633_10100503750349285_8064208533647667584_n

ในช่วงปีที่ผ่านมาผมในฐานะ STEM Ambassador ได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายแห่ง งานวิทยากรบรรยายด้าน STEM Education สรุปได้ดังนี้

 • วิทยากรการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมทูตสะเต็ม ให้กับคณาจารย์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยของ สสวท., 18 กันยายน 2559
 • STEM Ambassador Talk, โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร, 6 กันยายน 2559
 • STEM Ambassador Talk, British council, UK Pavilion, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 21 สิงหาคม 2559
 • Thailand STEM Education festival, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2559
 • STEM Ambassador Talk, โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 2559
 • STEM Ambassador Talk, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 2559
 • อบรมเชิงปฏิบัติการครู ตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 2559
 • คณะบรรณาธิการหนังสือคู่มือปฏิบัติงานทูตสะเต็ม 2559

Invited Speaker for STEM Education

2016     Thailand STEM University Network Conference, Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) (>100 persons)

2016     STEM Ambassador Talk & Activity, Sai Namthip School, Bangkok Thailand (>300 persons)

2016     STEM Ambassador Talk & Activity, National Science and Technology Fair 2016, British council, Bangkok Thailand (>500 persons)

2016     Thailand STEM Education festival, Phra Pathom Wittayalai School, Nakorn Pathom, Thailand (>1000 persons)

2016     STEM Ambassador Talk & Activity, Phra Tamnak Suan Kularb, Bangkok, Thailand (>100 persons)

2016     Curriculum design workshop for STEM teachers, Phra Tamnak Suan Kularb, Bangkok, Thailand (>15 persons)

13781830_10100590815969085_181287945742953462_n

13770484_10100590910324995_6748707319554632580_n

ภาพกิจกรรมในงาน Thailand STEM Education festival, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2559

“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559”
18-28 ส.ค. 2559 อิมแพค เมืองทองธานี

National Science and Technology Fair 2016
18 – 28 August 2016
IMPACT Muang Thong Thani

14079919_10100613393867795_1290382045263927430_n

ผมได้รับโอกาสให้ขึ้นเวทีพูดในบทบาท STEM ambassador ให้กับเวทีของ British Council ซึ่งเป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักร พบกันได้ที่ UK pavilion, Exhibition hall 2, IMPACT Arena

14040181_10100614001335425_2202663356743289143_n

stem-ed-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c

ภาพจากงาน STEM Ambassador Talk, โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร, 6 กันยายน 2559

ขอขอบคุณ นายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อานวยการโรงเรียนสายนาทิพย์ ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

สสวท. ระบุว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่

(1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ

(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ 

(3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

(4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ

(5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stemedthailand.org/

13731970_1125748027495558_3615937490473391948_o

ทูตสะเต็ม
เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ: stem cells, regeneration, neuroscience, pharmaceutical science

(ภาพจากบริติส เคานซิล)

13450222_10100569889066765_496886009054297061_n.jpg

27197703190_9f66dfd091_o

ภาพจากงาน STEM Ambassador จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการทูตสะเต็มร่วมจัดกิจกรรมจุดประกายเส้นทางสู่อาชีพให้กับนักเรียน วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 144 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีทูตสะเต็มทั้งหมด 8 ท่าน ดำเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมจะจัดเป็นลักษณะ TED-talk ในรูปแบบการเวียนฐาน โดยมีทั้งหมด 8 ฐาน ฐานละ 15-20 นาที ซึ่งทูตสะเต็มจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาด้วยตนเอง

13524455_10100569908707405_6444987466336817781_n

13450814_10100569907904015_878827490881497075_n

10365943_935587553144936_6166516463711701234_n

กิจกรรม STEM Ambassador พระตำหนักสวนกุหลาบ โดยความร่วมมือกับศูนย์สะเต็มศึกษากรุงเทพมหานคร ร.ร.สามเสนวิทยาลัย  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

14390907_10100639286438875_77399621606571916_n

เป็นวิทยากรการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมทูตสะเต็ม ให้กับคณาจารย์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยของ สสวท. (STEM Uni-NET) 26 แห่ง ทั่วประเทศ

โดยศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กาหนดจัดการประชุมสรุปงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษาและการเสวนาเรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบทูตสะเต็ม”  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยผมเข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบทูตสะเต็ม” ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

14317404_10100638303004685_3587546612000964764_n

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” สำหรับครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

13813667_10100597955087235_7360732653462793591_n

13680643_1068755403161483_7450565240939392350_n-113686792_1068753459828344_124459472678482346_n