ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ


ใส่ความเห็น

UK Alumni Award 2017

The Alumni Awards celebrate the outstanding achievements of alumni and showcase the impact and value of a UK higher education. Award winners and finalists are leaders in their fields who have used their experience of studying at a UK university to make a positive contribution to their communities, professions and countries.

1-10-800x445

เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น(Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม (http://www.cynhite.com/15807/)

14 มกราคม 2560กรุงเทพฯ–บริติชเคานซิลประเทศไทยประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก 3 สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยสำหรับ Alumni Awards คือ รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่จบการศึกษาไม่เกิน 15 ปี ที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในสหราชอาณาจักรสร้างประโยชน์แก่ผู้คน สังคมและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของศิษย์เก่า และยังเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรรวมถึงเน้นย้ำถึงพันธกิจของบริติชเคานซิลในการสนับสนุนศิษย์เก่าในฐานะผู้นำในอนาคต โดยประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ชิงชนะเลิศจาก 10 ท่านที่ประสบความสำเร็จจากทั้ง 3 สาขาคือ สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Professional achievement), สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial award) และสาขาผู้สร้างประโยชน์แก่สังคม (Social Impact)

มร. ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า“รางวัลศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นมีความสำคัญต่อสหราชอาณาจักรและคนรุ่นใหม่อย่างมาก เพราะรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้, ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการเรียนในอังกฤษมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ นอกจากนี้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในรูปแบบสมัยใหม่ โดยมีศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากไปศึกษาต่ออังกฤษและกลับมาสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย”

มร. แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “บริติช เคานซิล มีความยินดีที่มีโอกาสจัดงานรางวัลศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น หรือ Alumni Awards ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยประจำปีนี้ ซึ่งรางวัลนี้คือรางวัลที่เรามอบให้กับศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และแน่นอนรางวัลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองสำเร็จของเขาในฐานะศิษย์เก่าอังกฤษเท่านั้น แต่ในความสามารถของพวกเขาในฐานะบุลคล ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมจากสิ่งที่เขาได้รับจากการเรียนในสหราชอาณาจักร”

บริติช เคานซิลประเทศไทยประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก 3 สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย ได้แก่

ผู้ชนะสาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Professional achievement)
ดร. ยศพงษ์ ลออนวลปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล และลดการปล่อยมลพิษบนท้องถนน ดร. ยศพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Manchester และปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน จากสถาบัน Imperial College London

ผู้ชนะสาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial award)
คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง TakeMeTourซึ่งเป็นตลาดกลางด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นติดอันดับต้นๆและใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน TakeMeTourไม่ได้เป็นแค่รูปแบบการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นอยู่ของสถานที่ที่ตนไปในแบบคนท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ยังช่วยเผยแพร่สิ่งดีงามที่เป็นสมบัติของชาติ และส่งเสริมความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมผ่านการแบ่งปันแนวคิดทางเศรษฐกิจอีกด้วย คุณอมรเชษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Vision Image & Robotics จาก Heriot-Watt University

ผู้ชนะสาขาผู้สร้างประโยชน์แก่สังคม (Social Impact)
ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานที่ผ่านมาของ ดร. วีระพงษ์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประสบการณ์การเรียนแบบหลักสูตรผสมผสาน ที่เชื่อมโยงบุคลลากรทางการสอน และผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน เพื่อส่งเสริมการหลอมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสุขภาพสากลในสาขาต่างๆ อาทิ วิทยาการเกี่ยวกับสมอง และเวชศาสตร์เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด และการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม ดร.วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประสาทวิทยาศาสตร์บูรณาการ (Integrative Neuroscience) จาก Imperial College London และปริญญาเอกสาขา Stem Cell and Regenerative Biology จาก University College London

นอกจากนี้ประเทศไทยได้มอบรางวัล Popular vote ให้กับศิษย์เก่าดีเด่นอีกด้วย โดยผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่

ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นที่รู้จักในวงกว้างในแง่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่สามารถนำหลักวิทยาศาสตร์มาตอบโต้กับความเชื่อต่างๆ ที่ขาดหลักฐานยยืนยันทางวิทยาศาสตร์รวมถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์ โดยเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของท่านเป็นที่รู้จักคือ กรณีการทดสอบเครื่องค้นหาวัตถุระเบิด GT200 และการอธิบายปรากฏการณ์การเกิดบั้งไฟพญานาคดร. เจษฎา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชีวโมเลกุล (Molecular Biology) จาก University of Edinburgh
ความสำเร็จของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงความนิยมและคุณภาพของคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศในอับดับต้นๆ ที่นักเรียนทั้งจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกนิยมไปศึกษาต่อ ในปีที่ 2559 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจากประเทศไทยมากกว่า 8,000 คน เดินทางไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร จากสถิติล่าสุดพบว่าในทุก ๆ 50,000 คนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หนึ่งในนั้นจะกลายเป็นผู้นำประเทศ และ 1 ใน 10 ของผู้นำประเทศทั่วโลกในขณะนี้เป็นศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร และนอกจากนี้ 2 ใน 5 หรือเกือบ 38 เปอร์เซนต์ของผู้ที่ได้รับวางโนเบล ที่ได้ศึกษาในต่างประเทศล้วนจบจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Alumni Awards เกิดขึ้นโดยความมุ่งมั่นของบริติช เคานซิล ที่จะสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรทั่วโลกให้แข็งแกร่ง ในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมโลกและในปีนี้ ประเทศไทยได้เปิดตัวรางวัลศิษย์เก่า สหราชอาณาจักรดีเด่นเป็นครั้งแรกพร้อมกับอีก 13 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ กรีซ กานา ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี ไนจีเรีย ปากีสถาน มาเลเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย อียิปต์ และฮ่องกง

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและผู้คนทั่วโลก เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน

เราทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และประชาสังคม ในแต่ละปีเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 20 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 500 ล้านคน

บริติชเคานซิลก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการต่างๆ และการให้บริการด้านสอนภาษาอังกฤษ การสอบ นอกจากนี้เราได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรร้อยละสิบแปดจากเงินทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโครงการพัฒนาการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

บริติชเคานซิลก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 และขยายสาขาเป็น 6 สาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 สาขาในกรุงเทพมหานครและ 1 สาขาในเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นในพันธกิจของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและสร้างโอกาสให้ผู้คนผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา การสอบ ศิลปะและสังคม

32357363436_2a46731c71_h16107800_10100736488649865_248013168_o32357349926_2c6c8ca265_o32357361286_bf294578c6_o32396799255_7690482902_o32019359590_7edc0926d4_o32396903935_834fb42a19_o

โฆษณา


ใส่ความเห็น

แนะนำการเรียนรู้ผ่านคลิปรายการ Science Guide

สัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสไปจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้าน “สะเต็ม” (STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทั้งนี้คำว่า STEM เป็นคำย่อจากชื่อภาษาอังกฤษ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ในวันนั้นผมวางรูปแบบกิจกรรมกลุ่มไว้หลากหลาย อาทิเช่น
-การเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเอง
-การสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อภาพนิ่ง
-การนำเสนอแผนที่ความรู้ด้านสะเต็มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
-การอภิปราย/ซักถามเกร็ดความรู้ด้าน STEM โดยใช้คลิปรายการ Science Guide ซึ่งออกอากาศทางช่อง MCOT HD

สำหรับบทความนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการใช้คลิปรายการ Science Guide ประกอบการเรียนการสอน โดยใช้คลิปรายการตอนเที่ยวกรุงเทพฯ ซึ่งผมเป็นพิธีกรเองครับ (รายการนี้มีพิธีกรนักวิทยาศาสตร์หลายคน ทุกตอนสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เลยครับ)

12-28-2015 11-51-12 AM

หากไม่สามารถตัดคลิปให้เป็นเรื่องสั้น ๆ ได้ ผมแนะนำให้เปิดออนไลน์จากยูทูป แล้วเปิดหน้าต่างเว็บหลายๆ อัน ตามเวลาจุดเริ่มต้นของเนื้อหาการเรียนรู้ ผู้สอนอาจใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันขึ้นกับวัตถุประสงค์

  1. เปิดคลิปให้นักเรียนรับชมโดยไม่บอกเนื้อหาคร่าวๆ และไม่ใช้คำถามนำ
  2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมของคลิป และอาจเน้นจุดสำคัญให้นักเรียนตั้งใจเก็บประเด็นเพื่อนำมาโยงเข้าบทเรียน หรืออภิปรายกลุ่ม

ทั้งนี้ผู้สอนต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการใช้งานเองเพราะมีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน

 

หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้นที่อยากแนะนำมีดังนี้ครับ

1. ความอยากอาหาร/หิว: การทำงานของสมอง อาการผิดปกติหิวข้าวรอบดึก (night eating syndrome)

Timing เริ่มรายการจนถึงนาทีที่ 7.30 

ผู้สอนสามารถใช้ประกอบการสอนในช่วงเริ่มต้นก่อนเข้าสู่บทเรียน ผมคิดว่าวิชาชีววิทยาและเคมีน่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

How Your Brain Signals Your Body’s Need for Food

Neuropeptide Y

Night Eating Syndrome

12-28-2015 11-44-38 AM

2. สุนัขไซบีเรียน: ชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การระบายความร้อนของสุนัข

Timing นาทีที่  12.26-15.10

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สุนัขไซบีเรียน

12-28-2015 11-38-55 AM

 

3. ไอศกรีม: คุณสมบัติของไนโตรเจน และกระบวนการทำไอศกรีม

Timing นาทีที่  16.33-18.00

12-28-2015 11-40-47 AM.gif

4. วิทยาศาสตร์อาหาร: เอนไซม์ จุลินทรีย์กับอาหาร การบูด-เน่า รูปแบบการถนอมอาหาร และการทำอาหารแนว molecular gastronomy

Timing นาทีที่  23.00-28.15 โดยประมาณ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Wiki Molecular Gastronomy

Molecular Gastronomy

 

12-28-2015 1-11-00 PM

ผมคิดว่าคลิปรายการ Science Guide ทุกตอนน่าจะใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องเลือกคลิปที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและระดับความยาก-ง่าย ผมหวังว่าผู้สอนคงได้รับประโยชน์จากคำแนะนำในบทความนี้ครับ


ใส่ความเห็น

รายการ Science Guide 05/05/2015

11179687_842024279167615_951180331_o

เทปที่สองสำหรับบทบาทผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ครับ รายการนี้เน้นความเรียบง่าย ท่องเที่ยวสบายๆ แต่ได้สาระวิทยาศาสตร์ครับ

รายการ Science Guide ออกอากาศทาง MCOT HD (ช่อง 9) ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ


ใส่ความเห็น

ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ผมได้ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับคุณมิงค์ นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ นักพัฒนานวัตกรรม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในกิจกรรม “ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง  จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน (STI Youth)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลิงค์

ทั้งนี้ “ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ ครั้งที่ 1” ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 200 คน ติดตามรายละเอียดที่นี่

20150211_085256_Richtone(HDR)

2015-02-11 12.28.54_resized2015-02-11 17.12.49_resized1423632003969_resized2015-02-14 13.00.36


ใส่ความเห็น

บรรยาย Cellular and Tissue-based products: pharmacy perspectives

celltissueproducts

วันนี้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Cellular and Tissue-based products: pharmacy perspectives ในงานประชุมวิชาการประจำปีเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งจัดประชุมในหัวข้อ Get Healthy Get Ready for ASEAN Community ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนปาร์ค

ซึ่งการบรรยายของผมก็เหมือนกับทุกครั้งที่พยายามเล่าเรื่องให้ฟังง่ายๆ วันนี้มีจุดเน้นคือชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ผลิตที่ได้รับการรับรองและวางตลาดแล้ว รวมทั้งแนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิด

ซึ่งหลังจบการบรรยายก็ได้รับผลตอบรับที่ดี เภสัชกรและผู้เข้าฟังมีความรู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นเนิดมากขึ้น โดยเฉพาะเภสัชกรที่เริ่มตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนายาเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งจัดเป็นยาชีววัตถุ รวมทั้งการบริบาลเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในอนาคต

stemcellhealthpromotion

ขอบคุณ ภญ. สุไมพร กรุดพันธ์, ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ช่วยประสานงานในครั้งนี้ครับ

10613141_10100236375560505_792367783446399471_n


ใส่ความเห็น

นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี

image

วันเสาร์ที่ 13 ก.ย.2557 มาพบปะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆ นักศึกษาทุนฯ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในปีสุดท้าย ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก

image

วิทยากรในงานมีหลายท่าน ช่วงเช้าก่อนที่ผมจะบรรยาย มี ดร.เจษฎา ศาลาทอง บรรยายเรื่อง    AEC   ทั้งนี้ต้องขอบคุณ ผอ.ต่าย วัฒนาโสภี สุขสอาด ที่ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

image


ใส่ความเห็น

นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี

image

วันเสาร์ที่ 13 ก.ย.2557 มาพบปะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆ นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในปีสุดท้าย ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก

image

วิทยากรในงานมีหลายท่าน ช่วงเช้าก่อนที่ผมจะบรรยาย มี ดร.เจษฎา ศาลาทอง บรรยายเรื่อง    AEC   ทั้งนี้ต้องขอบคุณ ผอ.ต่าย วัฒนาโสภี สุขสอาด ที่ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

image